Đã bàn giao buồng sơn tại Hải phòng !

Buồng sơn 2 màng nước .